FLUFF – an evening with free-improvised music by

danielle dahl (saxophon-NOR) – http://oddodd.org
bernd klug (kontrabass-US)  – http://klug.klingt.org
rosi rehformen (stimme, cello-HU)  – http://rosirehformen.wordpress.com
daniel lercher (klangschalen-AT)  – http://lercher.klingt.org

Saturday, 4 May 2013 // begin 09:00 pm
Bauernmarkt 9, 1010 Wien